Skip to content

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

The Fuel Ox® Combustion Catalyst ເປັນສານປະສົມເພິ່ມເພື່ອເປັນຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການເຜົ່າໄໝ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ ສຳຫຼັບການໃຊ້ງານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະເປັນສານທີ່ໃຊ້ໃນທາງການທະຫານ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ສາມາດນ້ຳໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເຊິງສານປະເພດນີ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ໃນປີ 2014 Fuel Ox, LLC ໄດ້ເລີ້ມການຂາຍໃນຂົງເຂດເຄືອງຈັກເພື່ອຂາຍໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປໂດຍທີ່ບໍເຄີຍມີບໍລິສັດໃດເຮັດມາກ່ອນ ຈາກຈຸດເລີ້ມຕົ້ນທີ່ນ້ອຍໆນີ້ ທ່ານ ປະທານ ນາທິບໍດີ ແຣນ ເທເລີ ແລະ ລູກຊາຍ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໂດຍການ ຕິດຕໍ່ໄປທາງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົດບັນທຸກໃນທ້ອງຖິ່ນມ ກະເສດຕະກອນໃນເຂດເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການອື່ນໆ ພວກເຂົາໄດ້ດຳເນີນການເພື່ອສ້າງຖານລູກຄ້າປະຈຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ໂດຍການໃຫ້ລູກຄ້າສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິການ, ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທັນກັບການສັ່ງສິນຄ້າ ຂອງລູກຄ້າ, ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ, ຫ້າປີຕໍ່ມາ Fuel Ox® ໄດ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກອົງກອນຊັ້ນນຳຫຼາຍແຫ່ງໃນການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ.