Skip to content

ລາຍລະອຽດດັດຊະນີ

The Fuel Ox® ຍັງບໍເປັນພຽງແຕ່ສານທີ່ສາມາດເພິ່ມຄຸນນພາບຂອງນ້ຳມັນເຊື່ອໄຟໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜົນກຳໄລ ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກຳໄລໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພື້ຖານຂອງ FUEL OX® : <1,5% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

Benefits MetricROI Rating
Increase in fuel efficiency of 4-10% 4 to 10
Reduction in DEF usage by over 20%0.5
Reduction in DPF regenerations by 50% or more resulting in less wasted man hours and less breakdown and equipment retrieval costs, etc. 5 to 10
Reduction in DPF cleanings and replacements of 50% or more 0.5
Reduction in soot buildup on EGR's by 50% or more and 0.5
reduction of EGR component failure and replacements
Increase in injector life and other engine components and increase in filter life 1
Far less cost due to bacteria damage in both holding tanks and vehicles/equipment 0.5
1:10,000 treatment ratio is easier to work with and transport and store and reduces human error in application
Huge reduction in fuel rail sensor replacements 0.5
Reduced clogging of Differential EGR Pressure Sensors 0.5
Much cleaner DOC'S 0.5
Much less fuel degradation issues - stabilizes fuel for up to 2 years
Total Potential ROI:10-15+
ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ການໃຫ້ຄະແນນ ດັດສະນີ ROI
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເສຍ ອາດຈະຕັ້ງບັນຫາຂຶ້ນວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງ ROI ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມລືບໍ?
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງຕະກອນເຖິງ 70%
ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ CO2 ເຖິງ 20%
ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ NO ເຖິງ 12%
ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ NOx ເຖິງ 8%
ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ H2S ເຖິງ 12.5%
ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນປະລິມານໜ້ອຍ ໃນເວລານ້ຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ

ຜົນໄດ້ຮັບທາງທທຸລະກິດ

Fuel Ox® ປະກອບມີຕົວເລັ່ງໃນຂະບວນການເຜົາໄໝ້ ທີ່ບໍແມ່ນແຕ່ສານປະສົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄປແບບທຳມະດາ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້. ບໍ່ມີສານປະສົມໃດ ທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼາຍເທົ່າກັຍ Fuel Ox®. ລາຄາສານປະສົມຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າແຕ່ ຜົນຕອບຮັບຂອງມັນສູງ. ທ້າຍນີ້, Fuel Ox® ສາມາດພິສູດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຂອງພວກເຮົາສາມາດທົດລອງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ກ່ອນັສ່ງຊື້.

ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ ເພື່ອເລີ່ມທົດລອງນຳໃຊ້ໃນມື້ນີ້ເລີຍ!