Skip to content

Fuel Ox® - ການຄ້າທາງນ້ຳ ແລະ ການດຳເນີນງານທາງເຮືອ

ໃນອຸດສາຫະກຳທາງນ້ຳ, ຂິດຈຳກັດຕ່າງໆເຊິ່ງລວມທັງປະເພດຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ບວກກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງນ້ຳລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາ. ມົນລະພິດຫຼາຍເກີນໄປ, ການຂາດນ້ຳມັນລູກສູບ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊີວະພາບ ແລະ ສານພິດຕົກຄ້າງໃນນ້ຳເປັນພຽງບາງບັນຫາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແກ່ການພັດທະນາເຄື່ອງຈັກທາງນ້ຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນ. ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ FuelOx® ທີ່ມີສານໂລຫະທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະອາດກວ່າເກົ່າໂດຍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະຜິດ ເຊັ່ນ: ຄວັນ, ກາກບອນອົກຊີດ (CO2) ແລະ ໄນໂຕຣເຈນອົກຊີ (NOx). ພ້ອມນີ້, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າປະສິດທິຜົນຂອງນ້ຳມັນ ຈະດີຂຶ້ນປະມານ 47%, ອາຍກາກ ບອນທີ່ກໍໂຕຢູ່ເຄື່ອງຈັກຈະຖືກກຳຈັດໄປເຊັ່ນດຽວກັບການກຳຈັດນ້ຳຢູ່ນ້ຳມັນເຊັ່ນກັນ. ສຸດທ້າຍ, ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດັ່ງກ່າວມີສານໂລຫະຈະເພິ່ມການຫຼໍລື້ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ.

 

ໃນຂະບວກການເຮັດວຽກຂອງທ່າເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່, ຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ຖັງເກັບນ້ຳມັນຕ້ອງສະອາດ. ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຫຼໍລື່ນບໍພຽງພໍສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍອາຍເສຍ, ກໍຕົວ, ຕົກຕະກອນ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍ. ການປະສົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີຊູນຟູຣິກຕ່ຳ ແລະ ກາຊວນຊີວະພາບປະສົມໃນປະຈຸບັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ບັນຫາຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ, ເສຍເວລາ, ແລະ ຄວາມບໍພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ Fuel Ox® ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງດັ່ງນັ້ນພຽງແຕ່ໃຊ້ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດີ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງ Fuel Ox® ຍັງມີສານຊັກຟອກ, ສານສະຖຽງນະພາບ ແລະ ສານຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເໝາະສົມກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທັງໝົດລວມທັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີລະດັບຊູນຟູຣິກຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ (ULSD). ພວກເຮົາຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໃນທຸກລະດູ ແລະ ລະດູໜາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕະຫຼອດປີ.

RECOMMENDED PRODUCTS

FUEL OX®

A multifunctional and performance enhancing additive with Combustion Catalyst that provides sustainability, reduction in maintenance costs and emissions, and an increase of fuel efficiency. Contains lubricity agents, detergents, demulsifier, and stabilizers.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ SUPER GREASE

Premium super grease infinity lube technology fortified with HDI-2500 conditions, hardens, and lubricates metals as temperature increases. Built to last in the most extreme rugged environments where other greases fail including automotive, heavy equipment, marine & industrial applications.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ LIQUID FRICTION ELIMINATOR

Premium liquid lubricant that cuts friction, wear, and operational temperature. When added to your oil reservoir, Liquid Friction Eliminator will extend the interval between oil changes by three to fives times.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ PENETRATING LUBRICANT

A premium penetrating lubricant, cleaner, and degreaser, fortified with our patented HDI-2500 metal conditioning formula. Contains no petroleum, made with plant based essential oils, is biobased and toxin free.