Skip to content

Fuel Ox® ສະໜອງໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂດຕົວເມືອງ

ບັນດາໂຄງການ ແລະ ຍານພາຫະນະໃນຕົວເມືອງໃນເມື່ອກ່ອນມັກໃຊ້ງານບັນທຸກແບບບໍສະເໝີກັນ, ບາງທີ່ກໍຂົນສົ່ງຫຼາຍ, ບາງທີ່ໜ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຂອບເຂດບໍລິເວນທີ່ຈຳກັດ, ເຮັດໃຫ້ປ່ອຍອາຍເສຍເກີນມາດຕະຖານ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນເຄື່ອງກັ່ນຕອງ DPF ແລະ EGR, ລວມທັງການສະສົມກາກບອນໄວ້ໃນເຄື່ອງຈັກ, ຫົວສີດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນຂອງພາຫະນະບໍໄດ້ຮັບປະສິດຕິຜົນດີ.

Fuel Ox® ແມ່ນເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຫະນະໃນຕົວເມືອງເພາະມັນເປັນຕົວເລັ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນຂະບວນການເຜົາໄໝ້. ປັດໄຈນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສະອາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເສຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຝຸ່ນລະອອງ, ຂີ້ຖ່ານ, NOX ແລະ CO2 ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ສະສົມກາກບອນໃນເຄື່ອງຈັກ, ຊ່ວຍບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງກັ່ນຕອງ DPF. ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ມັກລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ DEF ແລະ ປະຢັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການຕອບgcສະໜອງຂອງເຄື່ອງຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ.

RECOMMENDED PRODUCTS

FUEL OX®

A multifunctional and performance enhancing additive with Combustion Catalyst that provides sustainability, reduction in maintenance costs and emissions, and an increase of fuel efficiency. Contains lubricity agents, detergents, demulsifier, and stabilizers.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ SUPER GREASE

Premium super grease infinity lube technology fortified with HDI-2500 conditions, hardens, and lubricates metals as temperature increases. Built to last in the most extreme rugged environments where other greases fail including automotive, heavy equipment, marine & industrial applications.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ LIQUID FRICTION ELIMINATOR

Premium liquid lubricant that cuts friction, wear, and operational temperature. When added to your oil reservoir, Liquid Friction Eliminator will extend the interval between oil changes by three to fives times.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ PENETRATING LUBRICANT

A premium penetrating lubricant, cleaner, and degreaser, fortified with our patented HDI-2500 metal conditioning formula. Contains no petroleum, made with plant based essential oils, is biobased and toxin free.