Skip to content
P1044117-1152x1536

FUEL OX® INFINITY LUBE™ ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼວ

ສານຫຼໍລື່ນຂັ້ນສູງຊ່ວຍຫຼຸດແຮງຮຸກຖູ, ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນການໃຊ້ງານ. ເມື່ອຕື່ມໃສ່ຖັງນ້ຳມັນ, ສານປ້ອງກັນການຮຸກຖຸທາດແຫຼໍວຈະຊ່ວຍ ຫຼຸດຄວາມຖີ່ໃນການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນໄດ້ເຖິງ 3-5 ເທົ່າ. ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ, ໂລຫະຈະເບິ່ງຄ້າຍຄືຍອດກາກບອນສະສົມ ແລະ ຮູບຮ່າງໂລຫະແບບເປັນຮູ, ຖືກອັອກຊີເດຊັນ ແລະ ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ. ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູຂອງແຫຼໍວ Fuel Ox® Infinity Lube™ ຈະທຳຄວາມສະອາດກາກບອນທີ່ມີໃນຈຸດຮຸກຖູ, ຈາກນັນຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເຮັດວຽກໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ. ເພື່ອໃຫ້ແຮງຮຸກຖູເລີ່ມຕົ້ ນໄດ້ຫຼໍລື່ນ. ສ່ວນປະສົມຫຼັກຂອງ Fuel Ox® Infinity Lube™ ເປັນທາດແຫຼໍວທີ່ຊ່ວຍຫຼໍລື່ນແຕ່ລະຈຸດທີ່ສຳພັດໂດຍກົງ. ເມື່ອເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ຈະເຫັນພວກ ມັນຈະແຂງກ່ວາ ແລະ ພຽງກ້ຽງຂຶ້ນ ແລະ Infinity Lube™ ຈະສ້າງໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຍູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຄ້າຍຄືກັບແມ່ເຫຼັກສອງ ຕົວທີ່ມີຂົ້ວດຽວກັນ, ເຊິ່ງຄືກັບແມ່ເຫຼັກສອງຕົວທີ່ລອຍຢູ່ເໜືອກັນ, ແຮງຕ້ານຈະຫຼຸດລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ແຮງຮຸກຖູ, ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນການ ເຮັດວຽກຫຼຸດລົງທັງໝົດ. ຄວາມຫຼໍລື່ນ ແລະ ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງ Infinity Lube™ ຈະທົນທານກ່ວາເຖິງ 10 ເທົ່າຂຶ້ນໄປ. ຖອກສານປ້ອງ ກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ Infinity Lube™ ລົງໃນຖັງນໍ້າມັນໂດຍກົງຕາມອັດຕະຕາສ່ວນ 0,6 ລິດ/10 ລິດນ້ຳມັນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນທຸກກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການ ຫຼຸດແຮງຮຸກຖູ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ໃນຕົວຈັກ ແລະ ກອງເກຍ. ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວຍັງເປັນນນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບເຄື່ອງຈັກ, ໂຮງຈັກໂຮງງານທຸກປະເພດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຫຼືວຽກງານໂຍທາ

 

  • ເໝາະສົມກັບນ້ຳມັນທຳມະດາ ແລະ ນຳມັນສັງເຄາະ.
  • ຫຼຸດເວລາຢຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຂັດຂ້ອງ.
  • ປ້ອງກັນການກັດລ່ອນທີ່ເກີດຈາກຂີ້ໝ້ຽງ, ອັອກຊີເດຊັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ…
  • ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລູກປືນ ແລະ ພື້ນຜິວໂລຫະອື່ນໆ.
  • ປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ອຸປະກອນ.
  • ຫຼຸດຄວາມຖີ່ໃນການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງໄດ້ເຖິງ 03 ເທົ່າ.
  • ຫຼຸດການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຈາກແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນການເຮັດວຽກຂອງພື້ນຜິວ ທີ່ຜ່ານການບຳລຸງຮັກສາແລ້ວ.
  • ຫຼຸດສຽງດັງຂອງເຄື່ອງຈັກ ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດ້ດີ.

 

* ບໍ່ນຳໃຊ້ກັບນ້ຳມັນເກຍອັດຕະໂນມັດ

RECOMMENDED PRODUCTS

FUEL OX®

A multifunctional and performance enhancing additive with Combustion Catalyst that provides sustainability, reduction in maintenance costs and emissions, and an increase of fuel efficiency. Contains lubricity agents, detergents, demulsifier, and stabilizers.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ SUPER GREASE

Premium super grease infinity lube technology fortified with HDI-2500 conditions, hardens, and lubricates metals as temperature increases. Built to last in the most extreme rugged environments where other greases fail including automotive, heavy equipment, marine & industrial applications.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ LIQUID FRICTION ELIMINATOR

Premium liquid lubricant that cuts friction, wear, and operational temperature. When added to your oil reservoir, Liquid Friction Eliminator will extend the interval between oil changes by three to fives times.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ PENETRATING LUBRICANT

A premium penetrating lubricant, cleaner, and degreaser, fortified with our patented HDI-2500 metal conditioning formula. Contains no petroleum, made with plant based essential oils, is biobased and toxin free.