Skip to content
Untitled-design

FUEL OX® INFINITY LUBE™ ສານຫຼໍລື່ນດູດຊຶມ

ສານຫຼໍລື່ນດູດຊຶມຂັ້ ນສູງ, ສານທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ສານຊັກລ້າງທີ່ເສີມດ້ວຍສູດປັບສະພາບໂລຫະ HDI-2500 ທີ່ໄດ້ຈົດລິຂະສິດຂອງພວກເຮົາ, ປາສະຈາກນ້ຳມັນຟອດຊິວ, ໄດ້ສະກັດດ້ວຍນ້ຳມັນພືດ, ຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຊີວະພາບ ແລະ ບໍມີສານພິດ. ສະເປຫຼໍ່ລື່ນດູດຊຶມ Infinity Lube™ ຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນຜິວໂລຫະບໍເກີດການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍຖືກຮຸກຖູ ແລະ ກັດລ່ອນ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສະຖຽນລະພາບກວ່າຜະລິດຕະພັນທົ່ ວໄປເປັນ 10 ເທົ່າ.

 

  • ທຳຄວາມສະອາດຊິ້ນສ່ວນໂລຫະທີ່ຖືກຂີ້ໝ້ຽງ, ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ແຂງຕົວ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ເນື່ອງຈາກແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນການເຮັດວຽກ, ເພີ່ມຄວາມສະຖຽນລະພາບ.
  • ຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ພຽງກ້ຽງ ແລະ ເສີມແຮງໃຫ້ໂລຫະຢູ່ໃນລະດັບໄມໂຄຣແມັດ.
  • ປ້ອງກັນບັນຫາຫຼູ້ຍຫ້ຽນທີ່ເກີດຈາກເກືອ, ຂີ້ດິນ, ຂີ້ຊາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ…
  • ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ເນື່ອງຈາກບັນຫາຂັດຂ້ອງ.
  • ບໍມີຜົນກະທົບຕ່ຊິມຮອງ ຫຼື ຊັ້ນເຄືອບປ້ອງກັນ.
  • ປ້ອງກັນການກັດລ່ອນທີ່ເກີດຈາກຂີ້ມ້ຽງ, ອັອກຊີເດຊັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ…
  • ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຊັກລ້າງເສດນນ້ຳມັນ.
  • ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂລຫະ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນອາໄຫຼ່, ສ່ວນປະກອບ.
  • ປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນ້ຳ.

RECOMMENDED PRODUCTS

FUEL OX®

A multifunctional and performance enhancing additive with Combustion Catalyst that provides sustainability, reduction in maintenance costs and emissions, and an increase of fuel efficiency. Contains lubricity agents, detergents, demulsifier, and stabilizers.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ SUPER GREASE

Premium super grease infinity lube technology fortified with HDI-2500 conditions, hardens, and lubricates metals as temperature increases. Built to last in the most extreme rugged environments where other greases fail including automotive, heavy equipment, marine & industrial applications.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ LIQUID FRICTION ELIMINATOR

Premium liquid lubricant that cuts friction, wear, and operational temperature. When added to your oil reservoir, Liquid Friction Eliminator will extend the interval between oil changes by three to fives times.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ PENETRATING LUBRICANT

A premium penetrating lubricant, cleaner, and degreaser, fortified with our patented HDI-2500 metal conditioning formula. Contains no petroleum, made with plant based essential oils, is biobased and toxin free.