Skip to content

Fuel Ox® - ການບັນທຸກ ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ລົດບັນທຸກ ທີ່ຕ້ອງເດີນທາງໃນໄລຍະໃກ້, ໄລຍະໄກ, ບັນທຸກໜັກ ແລະ ບັນທຸກເບົາ, ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ລົດບັນທຸກທຸກຄັນມີຄືກັນຄື ບັນຫາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຂົາ. ກາກບອນອົກຊີດທີ່ກໍໂຕຢູ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຫົວສີດນ້ຳມັນສາມາດອຸດຕັນ ແລະ ຫຼຸດປະສິດທິຜົນຂອງນ້ຳມັນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆເປ່ເພ. ລະບົບການປ່ອຍອາຍເສຍຈະມີຄວັນ ເປື້ອນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນລະບົບໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນການສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ Fuel Ox® ທີ່ມີສານໂລຫະ Combustion Catalyst ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄໝ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະອາດກ່ວາເກົ່າ ໂດຍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດກໍຄືກາກບອນອົກຊີດ (CO2) ແລະ ໄນໂຕຣເຈນອົກຊີ (NOx) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການກໍ່ໂຕຂອງກາກບອນອົກຊີດຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງກອງອາຍເສຍຂອງເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ຫຼື ຢືດເວລາການປ່ຽນເຄື່ອງກອງໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຢັດນ້ຳມັນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

RECOMMENDED PRODUCTS

FUEL OX®

A multifunctional and performance enhancing additive with Combustion Catalyst that provides sustainability, reduction in maintenance costs and emissions, and an increase of fuel efficiency. Contains lubricity agents, detergents, demulsifier, and stabilizers.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ SUPER GREASE

Premium super grease infinity lube technology fortified with HDI-2500 conditions, hardens, and lubricates metals as temperature increases. Built to last in the most extreme rugged environments where other greases fail including automotive, heavy equipment, marine & industrial applications.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ LIQUID FRICTION ELIMINATOR

Premium liquid lubricant that cuts friction, wear, and operational temperature. When added to your oil reservoir, Liquid Friction Eliminator will extend the interval between oil changes by three to fives times.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ PENETRATING LUBRICANT

A premium penetrating lubricant, cleaner, and degreaser, fortified with our patented HDI-2500 metal conditioning formula. Contains no petroleum, made with plant based essential oils, is biobased and toxin free.