"ປະໂຫຍກຄຳວະລີທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນພາສາໂປຣແກຣມແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຖືກວິທີຕະຫຼອດ!’’

ນາຍພົນຕີກອງທັບເຮືອເກຼກເມີເລຮ໊ອບເປີ (Grace Murray Hopper) ຜູ້ບຸກເບີກດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ນັກພັດທະນາ COBOL, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພາສາຂອງການຂຽນໂປແກຼມຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ.

ຕົວຊ່ວຍໃນການຮັກສາພະລັງງານເຊື້ອເພີງແບບສົມບູນ ແລະ ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການເຜົາໄໝ້

ແມ່ນຫົວເຊື້ອນ້ຳມັນທີ່ມີການທຳງານແບບຫຼາກຫຼາຍໜ້າທີ່ ແລະ ຄອບຄຸມຄົບວົງຈອນເພື່ອພັດທະນາການທຳງານຂອງລະບົບເຄື່ອງຈັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

The Fuel Ox ປະກອບດ້ວຍຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາຂອງນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວົ້າ ແລະ ໄດ້ຈົດລິຄະສິດ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸດເຜົາໄໝ້ຂອງນ້ຳມັນລົດລົງມ ຈຸດຕິດໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຖຽນນະພາບດີຂຶ້ນ. ຫົວເຊື້ອນ້ຳມັນຈຳນວນ 1ລິດ ແມ່ນອອກແບບມາສຳຫຼັບການປະສົມ ຫຼື ຕື່ມໃສ່ນ້ຳມັນທີ່ຖືກກັ່ນກອງແລ້ວຈຳນວນ 10,000ລິດ.

ປະສິດທິພາບ

• ຊ່ວຍໃຫ້ປະຫຍັດນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງສູງເຖິງ 7-10%
• ຊ່ວຍຫຼໍ່ລື້ນລະບົບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ
• ຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນຂອງຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ 
• ຊ່ວຍຫຼຸດການເຜົາໄໝ້ເຄື່ອງກອງມົນລະພິດ 50% ເນື່ອງຈາກບໍອຸດຕັນ
• ຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດຫົວສີດ ແລະ ເຄື່ອງປໍ້າ
• ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພະລັງງານຂອງຍານພະຫະນະຕອບສະໜອງໄວຂຶ້ນ
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອຸດຕັນເຄື່ອງກອງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍໃຫ້ຫຼຸຍຫ້ຽນ
• ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວັນພິດ ແລະ ກ໊າສ
• ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ
• ຊ່ວຍຫຼຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ
• ຊ່ວຍກໍາຈັດນໍ້າ ອອກຈາກນໍ້າຢາງປອດໄພ
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊື່ອສະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
• ຊ່ວນຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າມັນ
• ສາມາດລະລາຍໃນນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງທຸກຊະນິດ

ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ການບັນທຸກ ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ລົດໂດຍສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ການຄ້າທາງນໍ້າ ແລະ ການດໍາເນີນງານທາງເຮືອ

ການຄ້າທາງນໍ້າ ແລະ ການດໍາເນີນງານທາງເຮືອ

ສະໜອງໃຫ້ລັດຖະບານ
ເຂດຕົວເມືອງ