Skip to content

ຄຳແນະນຳຜະລິດຕະພັນ ສານຫຼໍ່ລື່ນ FUEL OX® INFINITY LUBETM ທີ່ໄດ້ຈົດລິຂະສິດ HDI-2500 ເພື່ອບັນລຸຄວາມສະຖຽນລະພາບເກືອບວ່າບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ

  • 25 ປີ ແຫ່ງການປັບປຸງສູດທີ່ໂດດເດັ່ນ
  • ຜະລິດຕະພັນ 3 ຢ່າງທີ່ມີລັກສະນະປະຕິວັດ
  • ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດແມ່ນຜະລິດມາຈາກຊີວະພາບ
  • ປາສະຈາກສານພິດ.

ໄດ້ເກີນຄວາມຫຼໍ່ລື່ນໃນການປັບສະພາບໂລຫະ

ໃນລະດັບໄມໂຄຣແມັດ ເຮັດໃຫ້ໂລຫະມີຄວາມສາມາດປ້ອງກັນການກັດລ່ອນ, ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ເກືອບບໍ່ມີແຮງຮຸກຖູກັນ.

ຜະລິດຕະພັນ INFINITY LUBETM ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສະຖຽນລະພາບສຳລັບເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້ໃດສາມາດປຽກທຽບໄດ້.

ຕົວຊີ້ວັດຜົນປະໂຫຍດ
INFINITY LUBE™

  • ລະດັບຄວາມຫຼໍ່ລື່ນທົນທານເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 20 ເຖິງ 40 ເທົ່າ.
  • ໃຊ້ງານໄດ້ເປັນເວລາດົນນານກວ່າສາມເທົ່າ ລະຫວ່າງຈຳນວນຄັ້ງການປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທັງໝົດ.
  • ເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມພາຍນອກເປັນ 10 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບຜະລິດຕະພັນປະເພດດຽວກັນ.
  • ເຮັດໃຫ້ໂລຫະພຽງ ແລະ ກ້ຽງ ໃນລະດັບໄມໂຄຣແມັດ.

        INFINITY LUBE™
        SUSTAINABILITY

     • Fuel Ox® Infinity LubeLiquid
       Friction Eliminator (LFE)
       designed as an additive for all oils
       (except automatic transmission fluids)
       and hydraulic fluids
     • Fuel Ox® Infinity LubeSG
       (Super Grease)
     •
Fuel Ox® Infinity LubePenetrating Lubricant (PLS)