Skip to content

ມາດຕະຖານ

ສະມາຄົມອາເມລິກັນເພື່ອການທົດສອບ ແລະ ວັດສະດຸແບບເຈາະຈົງ (ASTM-D975)

ລະບົບບັນຊາການກອງທັບເຮືອ (SEA 51222)

ການທະຫານແບບເຈາະຈົງ (MIL-87177a)

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແບບເຈາະຈົງ (DOD-A24682)

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EPA)

ອັດຕາສ່ວນໃນການນຳໃຊ້

Bottle sizeTreats
88.7 ml887 liters
236.6 ml 2,366 liters
471.2 ml 4,712 liters
208 liters2,080,000 liters