Skip to content

ຄວາມສະຖຽນລະພາບ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງຈັກໜັກໃນປັດຈຸບັນ. ການໃຊ້ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Fuel Ox® ແລະ ສານຫຼໍ່ລື່ນ Infinity Lube ™ ຮ່ວມກັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະເຮັດວຽກຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທັງໂລກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານເອງ. ໂປຣແກຣມແຫ່ງຄວາມສະຖຽນລະພາບນີ້ ປະກອບດ້ວຍການໃຊ້ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບ Fuel Ox® ໃນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໂດຍກົງ ຄືກັບສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼວ 

ສານບຳລຸງຮັກສານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Fuel Ox® ປະກອບດ້ວຍຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການເຜົາໄໝ້ທີ່ໄດ້ ຈົດລິຂະສິດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈຸດເຜົາໄໝ້ຂອງເຊື້ອໄຟ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດວົງຈອນການເຜົາໄໝ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ທີ່ທົ່ວເຖິງກວ່າ, ເພີ່ມກຳລັງແຮງ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ເຊື້ອໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ສ້າງໝໍ້ກອງ DPF ຄືນໃໝ່, ລູກຄ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນໍ້າຢາ DEF.

ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼວ Infinity LubeTM ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດ ຈາກຊີວະພາບ 100% ແລະ ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ມີໃນນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສະເປຫຼໍ່ລື່ນດູດຊຶມ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ, ຄວາມທົນທານຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມ ແລະ ຊັ້ນເຄືອບພື້ນຜິວ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ເມື່ອຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັບໂລຫະ ເພື່ອກຳຈັດຈຸດສຳພັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວໂລຫະພຽງກ້ຽງ ແລະ ແຂງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດສ້າງປະຕິກິລິຍາ ແອນໄອອອນນິກ (anionic) ເຊິ່ງພື້ນຜິວໂລຫະຈະຍູ້ໂລຫະອື່ນໆ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມຕົວເຂົ້າກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກີດແຮງຮຸກຖູ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໜ້ອຍລົງ. ຜະລິດຕະພັນ Infinity LubeTM ປາສະຈາກ ກຼໍ ແລະ ໂລຫະໜັກອື່ນໆ ທີ່ພົບເຫັນໃນສານຫຼຸດແຮງຮຸກຖູທົ່ວໄປ. ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການສ້າງປະສິດທິພາບນີ້ ຕ່າງກັບນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນປະເພດອື່ນໆໃນໂລກປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທົ່ວໄປເພີ່ມຄວາມສະຖຽນລະພາບໄດ້ພຽງ 3-8% ແຕ່ Infinity Lube ™ ໃຫ້ການປົກປ້ອງດົນກວ່າເຖິງ 20 ຫາ 40 ເທົ່າ.

ການຫາວິທີຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນການຜະລິດ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກສຳລັບທຸກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຂະບວນການເຜົາໄໝ້ທີ່ຂາດປະສິດທິພາບ ເປັນປັດໃຈທີ່ທຳລາຍເຄື່ອງຈັກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈັດຫາຜະລິດຕະພັນສານຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໂດຍບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານການປ່ອຍມົນລະພິດ, ການສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລວມທັງຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ອາໄຫຼ່ປ່ຽນແທນ. ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Fuel Ox® Infinity Lube ™ ແລະ Fuel Ox® ສາມາດແກ້ໄຂທຸກບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ອີງໃສ່ຜົນງານນັ້ນ ມັນໄດ້ສ້າງມູນຄ່າທີ່ສູງກວ່າບັນດາຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄເຖິງໄດ້ດ້ວຍປືນຍິງ

• ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການປະຢັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຫຼຸດພະລັງງານໃນເວລານໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ປະຢັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຫຼູດການປ່ອຍອາຍເສຍ, ຫຼຸດຄວາມຖີ່ໃນການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ທົນທານ, ແຮງຮຸກຖູໜ້ອຍລົງ, ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໜ້ອຍລົງ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດວຽກ, ນອກຈາກນີ້ ຂະບວນການເຜົາໄໝ້ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍັງສະອາດຂຶ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງກວ່າ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ດີກວ່າ ແລະ ການປ່ອຍມົນລະພິດກໍ່ຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ.

These sustainability benefi­ts not only help your bottom line but also help reduce your environmental footprint.

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະຖຽນລະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຜົນກຳໄລເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນໍາອີກ.

ສານຫຼໍ່ລື່ນ Fuel Ox® Infinity Lube ເປັນນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນຊີວະພາບ ແລະ ເກືອບວ່າບໍ່ມີສານພິດ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ທັງສອງຜະລິດຕະພັນເພີ່ມປະສິດທິພາບເຊື້ອໄຟ Fuel Ox®  ແລະ ຜະລິດຕະພັນ Infinity LubeTM ລ້ວນຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຫຼຸດອາຍພິດທີ່ປ່ອຍສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວໜ້ອຍລົງ ເມື່ອນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ.

ຕົວຊີ້ວັດຜົນປະໂຫຍດ INFINITY LUBE™

 • ລະດັບຄວາມຫຼໍ່ລື່ນທົນທານເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 20 ເຖິງ 40 ເທົ່າ.
 • ໃຊ້ງານໄດ້ເປັນເວລາດົນນານກວ່າສາມເທົ່າ ລະຫວ່າງຈຳນວນຄັ້ງການປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທັງໝົດ.
 • ເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມພາຍນອກເປັນ 10 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບຜະລິດຕະພັນປະເພດດຽວກັນ.
 • ເຮັດໃຫ້ໂລຫະພຽງ ແລະ ກ້ຽງ ໃນລະດັບໄມໂຄຣແມັດ.

ຕົວຊີ້ວັດຜົນປະໂຫຍດ - FUEL OX®

 • ປະສິດທິພາບການໃຊ້ເຊື້ອໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ 4-10 %.
 • ອັດຕາການໃຊ້ນໍ້າຢາ DEF ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ20%
 • ຫຼຸດປະລິມານ DPF ທີ່ສ້າງໃໝ່ໄດ້ເຖິງ 60%.
 • ຫຼຸດຄວາມຖີ່ໃນການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າຢາ DPF ໄດ້ 60% ຂຶ້ນໄປ.
 • ຫຼຸດການສະສົມຂອງຕະກອນຂີ້ເທົ່າໃນຂະບວນການໝູນວຽນອາຍເສຍ EGR ຈາກ 60% ຂຶ້ນໄປ, ຫຼຸດບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການປ່ຽນສ່ວນປະກອບ EGR.
 • ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານໃຫ້ຫົວສີດ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ອັດຕາສ່ວນການຈັດການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 1: 10,000, ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກ, ການຈັດການຂົນສົ່ງ ແລະ ເກັບຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວເຄື່ອງຈັກໃນເວລາໃຊ້ງານ.
 • ການປ່ຽນເຊັນເຊີທໍ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼຸດລົງຫຼາຍ.
 • ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ DOC ສະອາດຂຶ້ນ.

ບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເສື່ອມຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼຸດລົງຫຼາຍ.

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງສັງຄົມ

 • ຫຼຸດການປ່ອຍມົນລະພິດທັງໝົດ.
 • ຫຼຸດຕະກອນຂີ້ເທົ່າໄດ້ເຖິງ 70%
 • ຫຼຸດການປ່ອຍ CO2 ເຖິງ 20%
 • ຫຼຸດການປ່ອຍ NO ໄດ້ເຖິງ 12 %
 • ຫຼຸດອາຍພິດ NOx ໄດ້ເຖິງ 8%
 • ຫຼຸດອາຍພິດ H2S ໄດ້ເຖິງ 5%
 • ການໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວໜ້ອຍລົງໃນເມື່ອນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ.

• ອາຍເສຍໜ້ອຍລົງ

ທັງຜະລິດຕະພັນ Fuel Ox® ແລະ ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼວ Infinity LubeTM  ຊ່ວຍຫຼຸດຕະກອນຂີ້ເທົ່າໄດ້ເຖິງ 50%-90%, ຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານການສ້າງຄືືນໃໝ່, ໝໍ້ກອງເຄື່ອງຈັກກາຊວນ (DPF) ທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ວາວໝູນວຽນອາຍເສຍສະອາດຂຶ້ນ  (EGRS). ນອກຈາກນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ CO2 ຫຼຸດລົງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20%  ແລະ  NOx ຫຼຸດລົງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10%.

• ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນໍ້າມັນດົນຂຶ້ນ/ນໍ້າມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວສະອາດຂຶ້ນ

ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນໍ້າມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເຖິງ 5 ເທົ່າ, ເມື່ອໃຊ້ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼວ Infinity LubeTM , ຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນ ແລະ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດວຽກ. ນອກຈາກນີ້, ຜະລິດຕະພັນ Infinity LubeTM ບໍ່ບັນຈຸໂລຫະ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍອື່ນໆ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນສະອາດຂຶ້ນເມື່ອປ່ຽນຖ່າຍ.

• ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ຈະເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການປ່ຽນແທນ.

• ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ Fuel Ox® Infinity LubeTM ຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຊີວະພາບ ແລະ ບໍ່ມີສານພິດ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ສານເພີ່ມປະສິດທິພາບ Fuel Ox® ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ອາຍພິດທີ່ປ່ອຍສູ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວໜ້ອຍລົງ ເມື່ອນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນ.