Skip to content

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຢັ້ງຢືນຂອງລູກຄ້າ

McGinnis Inc., ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ McNational Inc., ບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບການຫຼໍາຍກວ່າ 100 ປີ ກ່ຽວກັບການສະໜອງບໍລິການຂົນສົ່ງ, ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລ. ໃນເດືອນ 3/2020 – ທ່ານ Gary Gills ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຂຽນວ່າ: 

“ວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນເປັນຂະບວນການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກມີສິນຄ້າຈໍານວນຫຼໍາຍທີ່ກໍາລັງລໍາລຽງຜ່ານໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ. ນໍ້າມັນກະແລັດ ແລະ ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທຸກປະເພດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ລ້ວນແຕ່ສິ້ນເປືອງໄວ ຫຼື ອີ່ມຕົວໄວ. ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ການກັດລ່ອນແມ່ນບັນຫາຫຼັກສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາ. ກ່ອນປີ 2005, ອຸປະກອນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຢຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີ່ມີລາຄາແພງ. ນໍ້າມັນກະແລັດ ແລະ ສານຫຼໍ່ລື່ນທຸກປະເພດພວກເຮົາກໍ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ມາໝົດແລ້ວ ແຕ່ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີນໍ້າໜັກ 25000 ໂຕນ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງຮຸກຖູ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ພາໃຫ້ພວກເຮົາເສຍງົບປະມານໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຫຼໍວງຫຼໍາຍ.

ໃນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ຈົມຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ Ohio ພາຍໃນລົດລາກ Timken ຂະໜາດ 140-10 ນິ້ວ. ບັນດາລູກປືນເຫຼົ່ານີ້ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມທົນທານ ເນື່ອງຈາກວ່າຖືກນໍ້າ, ຂີ້ດິນ, ຂີ້ຊາຍ ແລະ ນໍ້າໜັກຈາກເຮືອບັນທຸກກະທົບໃສ່ຕູ້ລົດ. ພາຍຫຼັງໃສ່ເຄື່ອງຈະມີສາຍເຄເບີນດຶງຂຶ້ນອ່ຽງ 18 ເບີເຊັນ ເທິງລາງລົດ 5 ຊຸດໃນຕູ້ລົດ 35 ຕູ້, ທັງໝົດຕາມຂະໜາດຂອງເຮືອບັນທຸກ, ບາງຄັັ້ງມັນກໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າກັບເດີ່ນເຕະບານ. ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັກສາໃນລະດັບຕໍ່າສຸດສໍາລັບອຸປະກອນທັງໝົດ. ສາຍເຫຼັກກ້າດຶງນໍ້າໜັກຂະໜາດໃຫຍ່ມີ 05 ສາຍ. ສໍາລັບການດຶງ, ລູກປືນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ລື່ນຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະສອງເທື່ອ. ບາງຄັ້ງ, ພວກເຮົາສູນເສຍລູກປືນເຖິງ 05 ລູກຕໍ່ເດືອນ, ການສູນເສຍກ່ອນປີ 2005 ເປັນຕົ້ນທຶນໃນການປ່ຽນແທນ, ການຢຸດການເຮັດວຽກ, ບັນຫາແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາເລີ່ມໃຊ້ [Infinity Lube™ SG] ສໍາລັບລູກປືນທັງໝົດ ແລະ ພາຍໃນສອງສາມມື້ ພວກເຮົາເລີ່ມເຫັນຜົນຈາກມັນ, ລູກປືນບໍ່ປ່ອຍນໍ້າໃນລະຫວ່າງການສູບ, ອັດນໍ້າມັນກະແລັດ. ໃນເວລາລາກເຄື່ອງ ລໍ້ບໍ່ເກີດຄວາມຮ້ອນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສູນເສຍລູກປືນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ລູກປືນຈະໃຊ້ນໍ້າມັນກະແລັດໜ້ອຍລົງ ແລະ ນໍ້າເກືອບວ່າບໍ່ໄຫຼໍອອກ, ຄວາມສູນເສຍລູກປືນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼໍວງຫຼໍາຍ, ຄວາມຖີ່ໃນວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນຈາກສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອໜຶ່ງ ຫຼື ສອງເທື່ອຕໍ່ເດືອນ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເຫັນກັບຄວາມທົນທານຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບລົດບັນທຸກເຄື່ອງຂອງພວກເຮົາ. ລູກປືນສາມາດຮັບນໍ້າໜັກບັນທຸກໄດ້ແຕ່ 300 ໂຕນ ເຖິງ 2400 ໂຕນ, ເລື່ອງນີ້ ຍາກທີ່ຈະບັນລະຍາຍເປັນຄໍາເວົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານໄປເບິ່ງຕົວຈິງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສາມາດເຫັນຄວາມດີເລີດຂອງຜະລິດຕະພັນ [Fuel Ox® Infinity Lube™ SG] ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ພວກເຂົາກໍ່ໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມວ່າ ຈໍານວນເງິນທີ່ປະຢັດໄດ້ທັງໝົດຈາກການນໍາໃຊ້ສະເພາະລູກປືນສູງເຖິງ 9.645.000ໂດລາ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ລວມຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຢັດແຮງງານ, ຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງຢຸດການເຮັດວຽກຂອງພາຫະນະ ແລະເຄື່ອງຈັກ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງດໍາເນີນວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ ROI ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ເທົ່າ.

ລົດຕັກ 988H CAT ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ວິທີແກ້ໄຂ: ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ FUEL OX® INFINITY LUBE™

ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນ Testimoniall ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບຜະລິດຕະພັນເຂັ້ມຂຸ້ນ HE-2500, ພວກເຮົາໄດ້ທານໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ໃສ່ໃນສະລັກກຽວລົດຕັກ 988H CAT. ກ່ອນໜ້ານີ້, ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນປະເພດໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາຕ້ອງທານໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນເຂົ້າໃນສະລັກກຽວເຫຼົ່ານີ້ ທຸກໆ 10-12 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ທານໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນເຂົ້າໃນສະລັກກຽວເຫຼົ່ານັ້ນ, ພາຍໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ຈະເລີ່ມມີສຽງດັງ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງປິດເຄື່ອງຈັກ. ໃນວັນທີ່ພວກເຮົາເລີ່ມການທົບສອບ, ໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ, ອຸນຫະພູນຢູ່ໃນລະດັບ 52oF. ພວກເຮົາໃສ່ປືນກວດຄວາມຮ້ອນ ກວດແກນໝູນ ແລະບໍລິເວນສະລັກກຽວມີອຸນຫະພູມ 31oF. ພວກເຮົາທານໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ໃສ່ໃນສະລັກກຽວ ແລະກໍາຈັດເສດນໍ້າມັນເກົ່າ. ໃນຕອນທ້າຍຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກນັ້ນ, ສະລັກກຽວຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງທານໍ້າມັນກະແລັດເພີ່ມອີກ. 10 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມາ, ອຸນຫະພູມຢູ່ລະດັບ 56oF, ແກນໝູນມີແຕ່ 5oF ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາປະທັບໃຈຫຼໍາຍກັບສິ່ງນີ້, ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັນເຈນວ່າ ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກທານໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ໃສ່. ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນປະສິດທິພາບແບບນີ້ມາກ່ອນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈບໍ່ອັດນໍ້າມັນກະແລັດໃສ່ສະລັກກຽວເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ກວດສອບອີກຄັ້ງໃນພາຍຫຼັງ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກເປັນ 6 ກາ, ໃນກໍລະນີທີ່ສະລັກກຽວຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາທານໍ້າມັນກະແລັດໃສ່ອີກຄັ້ງ. ໃນຂະນະນັ້ນ ສະລັກກຽວຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະບໍ່ມີສຽງດັງເລີຍ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ປະທັບໃຈ ແມ່ນສາມາດປະຢັດນໍ້າມັນກະແລັດຢ່າງຫຼໍວງຫຼໍາຍ.

…ສໍາລັບປະເພດນໍ້າມັນກະແລັດທໍາມະດາ, ວິສະວະກອນບໍາລຸງຮັກສາຂອງພວກເຮົາມັກຈະຕ້ອງສີດນໍ້າມັນກະແລັດໃສ່ສະລັກກຽວແຕ່ 7-10 ຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເລີ່ມໄຫຼໍອອກ.

ສໍາລັບນໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500, ເຖິງວ່າເຄື່ອງຈັກໄດ້ເຮັດວຽກ 6 ກາແລ້ວ ແທນທີ່ຈະເປັນເວລາ 1 ກາ ຕາມປົກກະຕິ, ທ່ານພຽງແຕ່ສີດນໍ້າມັນກະແລັດ 2 ເທື່ອ ແມ່ນສາມາດໃສ່ສະລັກກຽວໄດ້ເຕັມທີ່. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ, ການໃຊ້ນໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ເຮັດໃຫ້ລົດຕັກ 988H CAT ຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດົນຂຶ້ນເປັນ 6 ເທົ່າ ແລະໃຊ້ປະລິມານນໍ້າມັນກະແລັດຫຼຸດລົງເຖິງ 80%. ພວກເຮົາໄດ້ປະຢັດຕົ້ນທຶນແຮງງານຫຼໍາຍຂຶ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຢຸດງານໜ້ອຍລົງ/ຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ ແລະປະຢັດນໍ້າມັນກະແລັດ. HE-2500 ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີເລີດ ແລະພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທ່ານ Howie ທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບເທັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດນີ້.

ທ່ານ Chris Goble ຜູ້ປະສານງານການບໍາລຸງຮັກສາ ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລາຍໃຫຍ່ ຢູ່ Eastern Ky.”

ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບເຄື່ອງຈັກໜັກ, ລົດຂົນສົ່ງ, ລະບົບໄຮໂດຣລິກ, ເຄັນ, ສາຍພານລໍາລຽງ, ສາຍພາຍລໍາລຽງຂະ ໜາດໃຫຍ່, ນໍ້າ ແລະຂີ້ດິນ.

ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ Fuel Ox® Infinity Lube™

ປະສິດທິພາບສານຫຼໍ່ລື່ນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນບໍ່ມີສານຫຼໍ່ລື່ນປະເພດໃດ ທີ່ສາມາດມາປຽບທຽບໄດ້. ນໍ້າໜັກຫຼໍາຍ, ການສໍາພັດລະຫວ່າງໂລຫະກັບໂລຫະ, ແຮງຮຸກຖູ ແລະສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງເກີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງທຸກສານຫຼໍ່ລື່ນໃດໆ. ພວກເຮົາເລີ່ມໃຊ້ Fuel Ox® Infinity Lube™ໃນປີ 2005 ເນື່ອງຈາກລາງລົດເປັນຮູບໂຕ T ຂອງພວກເຮົາຖືກລອກ ແລະທໍາລາຍໃນຂະນະລາກເຮືອບັນທຸກຈາກແມ່ນໍ້າ Ohio. Fuel Ox® Infinity Lube™ ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ແລະມີຄວາມທົນທານກວ່າຜະລິດຕະພັນຫຼໍ່ລື່ນອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້. ຄວາມດັນ ແລະແຮງຮຸກຖູຂອງແຜ່ນເຫຼັກມ້ວນຂະໜາດ 1400 ໂຕນ ເທິງລາງເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ມີພຽງແຕ່ Infinity Lube™ ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຍ້ອນຜົນດີເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການກັບລະບົບເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບຍົກ, ລະບົບໝູນ….ຂອງລົດເຄນ ຢູ່ໃນເຂດເປົ່າລົມ ແລະທາສີຂອງພວກເຮົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຫັນໄປໃຊ້ອຸປະກອນໄຮໂດຣລິກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນ ແລະຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ Infinity Lube™ ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີເລີດ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໃສ່ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ Infinity Lube™ ໃສ່ເຂົ້າໃນລູກປືນ 10″ Timken ໃນລົດຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍເຮືອບັນທຸກ ແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບລູກປືນ. ເຄນ Link-belt ເລີ່ມເສຍກໍາລັງ ແລະປ່ອຍຄວັນ, ພວກເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າ ນໍ້າຢາທໍາຄວາມເຢັນປ່ອຍອອກມາ. ພວກເຮົາປ່ອຍນໍ້າຢາທໍາຄວາມເຢັນອອກມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເພີ່ມສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ Infinity Lube™ ໃສ່ ແລະສະຕາດເຄື່ອງຈັກອີກຄັ້ງ, ເຫັນວ່າເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກດີ ແລະມີຄວັນປ່ອຍອອກມາໜ້ອຍໜຶ່ງ. ພວກເຮົາສໍາເລັດວຽກງານນີ້, ໃຊ້ໄລຍະເວລາພຽງ 30 ວັນ ໃນການປິດເຄື່ອງ ເພື່ອລະບາຍນໍ້າທໍາຄວາມເຢັນເຄື່ອງຈັກອອກຈາກຖັງນໍ້າມັນ ແລະປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງເທື່ອໜຶ່ງໃນຊ່ວງເວລານີ້. ຫຼັງຈາກເຫດການນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນນີ້. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນງານທີ່ດີເລີດ ເມື່ອນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້. ປະສິດທິພາບເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼໍາຍ ແຕ່ຄວາມສະຖຽນລະພາບທີ່ໄດ້ເຫັນໃນປີ 2005 ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມເວລາໃນການເຮັດວຽກ, ອາຍຸການໃຊ້ງານ, ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ສ່ວນປະກອບ, ອາໄຫຼ່ເຄື່ອງຈັກໄດ້ທົນທານຂຶ້ນຫຼໍາຍເທົ່າ, ມີປະສິດທິພາບຢ່າງດີເລີດ.

Raymond L Lore Jr. ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

McGinnis Inc. South Point, Ohio –  ວັນທີ 24/07/2019.

ວິິທີແກ້ໄຂສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມ ແລະເຄື່ອງຈັກໜັກ: ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ Fuel Ox® Infinity Lube™

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ, ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນສະເປຫຼໍ່ລື່ນດູດຊຶມ Fuel Ox® Infinity Lube™ໃນເກືອບ 10ປີ ໃນຂະແໜງການໄຟຟ້າແຮງລົມ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ມາທຽບໄດ້ ແລະຄວາມທົນທານຫ່າງຈາກກັນຫຼໍາຍປີແສງ ທຽບກັບນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນປະເພດອື່ນໆ. ກ່ອນທີ່ແນະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ  Infinity Lube™, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ Shaffer, Exxon Mobil, Kluber Isolflex NBU 75, Red & Tacky ແລະນໍ້າມັນກະແລັດຫຼໍ່ລື່ນອື່ນໆ ເພື່ອຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນລະບົບຫຼໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາໃນຂະບວນການບໍາລຸງຮັກສາ. ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ Hawai ແລະ Alaska ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕັດສິນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ. ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ ແລະນໍາມັນກະແລັດທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ມີຄວາມທົນທານ ແຕ່ຍັງຂັດຂວາງຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. ລະບົບ Infinity Lube™ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມ.

Jeff Fellhauer, Power Grid Partners

ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບບໍ່ນໍ້າມັນ, ເຄື່ອງປໍ້າ, ເຄື່ອງຈັກໜັກປະສົມ: ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ FUEL OX® INFINITY LUBE™

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ Jeff Bearden ເຮັດວຽກຢູ່ CUDD Pressure Control ທີ່ Broussard Louisiana. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານຫຼໍ່ລື່ນ ແລະຊອກຫາສານຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບໍ່ຂຸດເຈາະຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວປະເທດ. ບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫຼໍາຍກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະນໍ້າໃຊ້ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ Fuel Ox® Infinity Lube™ໃນຄັ້ງທໍາອິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້. ພວກເຮົາມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນເຄື່ອງປໍ້າທາດແຫຼໍວຄູ່ທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຄີຍລອງໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາຫຼໍາຍປະເພດແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນປະເພດໃດທີ່ດີຄືປະເພດນີ້, ມັນສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລະບົບຫຼໍ່ລື່ນເປັນຢ່າງດີ. ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຂ້ອນຂ້າງຫຼໍາຍ ຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ໃນທຸກໂປຣແກຣມ PM ນີ້.

ທ່ານ Jeff Bearden, ພະແນກເຄື່ອງປໍ້າ ແລະບໍ່ນໍ້າມັນຂອງ CUDD

ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ

Lamgold Essakane Mine Burkina Faso April 28 to May 9, 2021 Report Compiled by R Taylor, President Fuel Ox®

Reducing Carbon Emissions and Energy Costs around the Globe

For more information call The Fuel Ox at 844-8FUELOX® Made in the USA

Executive Summary

Fuel Ox® with Combustion Catalyst reduces Carbon and Noxious Gas Emissions while reducing Energy
Consumption in Diesel fueled Equipment.
In September 2019, the Essakane mine successfully tested Fuel Ox® in a Water pump achieving a fuel
consumption saving of 9.75%.
The purpose of this trial on large heavy haul equipment, was to confirm savings are achievable across a
full range of mining equipment.
Testing on two Caterpillar 785C Large Haul Trucks and a Caterpillar D-9 Bulldozer successfully
confirmed this, achieving 8.12%, 10.1% for the Heavy Haul Trucks and 32.1% for the Bulldozer.
The mine currently consumes 123,205,882 litres of LFO and HFO annually at an approximate cost of
US$104,982,059.
Whilst demonstrated fuel savings have exceeded 8% it is likely the savings on the HFO power plant, to
be ascertained during the forthcoming trial in July, are likely to be less.
Even so, Fuel Ox® has demonstrated that approximately 16,500 tons in CO2 and 6,151,294 litres of fuel
and more than $4 million annually could be saved with only a 5% average reduction in fuel
consumption across the mine.

Trial and Results
Testing was overseen by Mohammed Barakate of Iamgold and Abraham Collins of ISG/Fuel Ox®.
Equipment tested on:

 • Caterpillar 785c 150-ton Haul Trucks (2)
  o CM 284
  o CM 811
 • Caterpillar D-9 Bulldozer
  o TC 744

For more information call The Fuel Ox at 844-8FUELOX® Made in the USA

Results:

 • CM 284
  o Base (without Fuel Ox® with Combustion Catalyst): 9863.4 liters of fuel used in 83 hours
= 118.84 l/hr.
  o Total with Fuel Ox® additive: 11197.9 liters, 100 hours = 111.98 for an increase of 5.77%
  o Because of the great amount of cleaning of the system that takes place it is best to
concentrate on the end of the period that has utilized Fuel Ox®. Therefore, it is customary
to take the last 5 fill-ups and calculate the difference. In this case it results in 6442 liters,
59 hours = 109.19 or an improvement of 8.12%

 • CM 811
  o Base: 14156 liters, 109.29 hours = 129.53 l/hr.
  o Total: 13621.7 liters. 109.93 hours = 123.91l/hr. which resulted in an improvement of
4.34%
  o Last 5 fill-ups: 6519.8 liters, 116.43 hours = 116.43 or an improvement of 10.1%

 • TC 744 (Cat Dozer)
  o Without Fuel Ox® additive: 2853 liters, 64 hours = 44.58 l/hr.
  o Total with Fuel Ox®: 2390 liters, 79 hours = 30.25 l/hr. for an improvement of 32.14%
  o There is no need to break down to the last five fill-ups in this case as this is indicative of
Fuel Ox with Combustion Catalyst not only improving combustion but also cleaning the
fouled portions of the engines- in this case it is a likely injector or two that was keeping
the machine from achieving peak efficiency. This will commonly happen when heavy
equipment is not using optimum fuel and there is no additive to keep deposits from
forming.

Conclusion:
The test on these three pieces of equipment is indicative that using Fuel Ox® with Combustion Catalyst
on a regular basis will help IAMGOLD achieve their aim of reducing their Global Carbon Footprint
whilst saving the company money.
Not only is a monetary saving achieved but as demonstrated through many other trials across the globe
there would be savings in
 • SO3
 • Soot

For more information call The Fuel Ox at 844-8FUELOX® Made in the USA
 • PM’s
 • CO
 • CO2
 • NOx
 • SOx
Which will result in a reduction of damaged parts, smoother, cleaner running engines and increased
asset life resulting in lower Capital Expenditure.
If used mine-wide, annual fuel savings, with only a 5% reduction in consumption could exceed
US$4,000,000. This, before any consideration of less maintenance issues with bad fuel, failed injectors,
cleaner filters, etc., all of which equate to further savings. Taking into effect all these things the real total
benefits are likely $6-8 million annually.
The Fuel Ox® with Combustion Catalyst – based on the sole fact it increases the combustion – literally is
burning more of the fuel which directly results in less emissions. In fact, soot is decreased by 50-70%,
CO2 by 15-20%, NOx by about 10% and SOx by about 10%. All these lead to a cleaner environment and
the potential procurement of carbon credits as well.
In conclusion, if IAMGOLD were to use Fuel Ox® in all its Diesel, both HFO and LFO, fuel across all
mines, there would not only be a financial benefit, but it would also enable the company to achieve its
motto of Zero Harm, leading to a cleaner and healthier environment.

Footnote: There is an ongoing test with Infinity Lubes™ which will be covered in a subsequent report, but
which has already shown significant improvement in the operation of the drill rigs.