ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາຢັ້ງຢືນຂອງລູກຄ້າ

McGinnis Inc., ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ McNational Inc., ບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບການຫຼໍາຍກວ່າ 100 ປີ ກ່ຽວກັບການສະໜອງບໍລິການຂົນສົ່ງ, ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທາງທະເລ. ໃນເດືອນ 3/2020 – ທ່ານ Gary Gills ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຂຽນວ່າ: 

“ວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນເປັນຂະບວນການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກມີສິນຄ້າຈໍານວນຫຼໍາຍທີ່ກໍາລັງລໍາລຽງຜ່ານໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ. ນໍ້າມັນກະແລັດ ແລະ ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທຸກປະເພດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ລ້ວນແຕ່ສິ້ນເປືອງໄວ ຫຼື ອີ່ມຕົວໄວ. ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ການກັດລ່ອນແມ່ນບັນຫາຫຼັກສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາ. ກ່ອນປີ 2005, ອຸປະກອນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຢຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີ່ມີລາຄາແພງ. ນໍ້າມັນກະແລັດ ແລະ ສານຫຼໍ່ລື່ນທຸກປະເພດພວກເຮົາກໍ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ມາໝົດແລ້ວ ແຕ່ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີນໍ້າໜັກ 25000 ໂຕນ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງຮຸກຖູ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ພາໃຫ້ພວກເຮົາເສຍງົບປະມານໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຫຼໍວງຫຼໍາຍ.

ໃນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ຈົມຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ Ohio ພາຍໃນລົດລາກ Timken ຂະໜາດ 140-10 ນິ້ວ. ບັນດາລູກປືນເຫຼົ່ານີ້ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມທົນທານ ເນື່ອງຈາກວ່າຖືກນໍ້າ, ຂີ້ດິນ, ຂີ້ຊາຍ ແລະ ນໍ້າໜັກຈາກເຮືອບັນທຸກກະທົບໃສ່ຕູ້ລົດ. ພາຍຫຼັງໃສ່ເຄື່ອງຈະມີສາຍເຄເບີນດຶງຂຶ້ນອ່ຽງ 18 ເບີເຊັນ ເທິງລາງລົດ 5 ຊຸດໃນຕູ້ລົດ 35 ຕູ້, ທັງໝົດຕາມຂະໜາດຂອງເຮືອບັນທຸກ, ບາງຄັັ້ງມັນກໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າກັບເດີ່ນເຕະບານ. ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັກສາໃນລະດັບຕໍ່າສຸດສໍາລັບອຸປະກອນທັງໝົດ. ສາຍເຫຼັກກ້າດຶງນໍ້າໜັກຂະໜາດໃຫຍ່ມີ 05 ສາຍ. ສໍາລັບການດຶງ, ລູກປືນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ລື່ນຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະສອງເທື່ອ. ບາງຄັ້ງ, ພວກເຮົາສູນເສຍລູກປືນເຖິງ 05 ລູກຕໍ່ເດືອນ, ການສູນເສຍກ່ອນປີ 2005 ເປັນຕົ້ນທຶນໃນການປ່ຽນແທນ, ການຢຸດການເຮັດວຽກ, ບັນຫາແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາເລີ່ມໃຊ້ [Infinity Lube™ SG] ສໍາລັບລູກປືນທັງໝົດ ແລະ ພາຍໃນສອງສາມມື້ ພວກເຮົາເລີ່ມເຫັນຜົນຈາກມັນ, ລູກປືນບໍ່ປ່ອຍນໍ້າໃນລະຫວ່າງການສູບ, ອັດນໍ້າມັນກະແລັດ. ໃນເວລາລາກເຄື່ອງ ລໍ້ບໍ່ເກີດຄວາມຮ້ອນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສູນເສຍລູກປືນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ລູກປືນຈະໃຊ້ນໍ້າມັນກະແລັດໜ້ອຍລົງ ແລະ ນໍ້າເກືອບວ່າບໍ່ໄຫຼໍອອກ, ຄວາມສູນເສຍລູກປືນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼໍວງຫຼໍາຍ, ຄວາມຖີ່ໃນວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນຈາກສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອໜຶ່ງ ຫຼື ສອງເທື່ອຕໍ່ເດືອນ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເຫັນກັບຄວາມທົນທານຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບລົດບັນທຸກເຄື່ອງຂອງພວກເຮົາ. ລູກປືນສາມາດຮັບນໍ້າໜັກບັນທຸກໄດ້ແຕ່ 300 ໂຕນ ເຖິງ 2400 ໂຕນ, ເລື່ອງນີ້ ຍາກທີ່ຈະບັນລະຍາຍເປັນຄໍາເວົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານໄປເບິ່ງຕົວຈິງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສາມາດເຫັນຄວາມດີເລີດຂອງຜະລິດຕະພັນ [Fuel Ox® Infinity Lube™ SG] ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ພວກເຂົາກໍ່ໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມວ່າ ຈໍານວນເງິນທີ່ປະຢັດໄດ້ທັງໝົດຈາກການນໍາໃຊ້ສະເພາະລູກປືນສູງເຖິງ 9.645.000ໂດລາ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ລວມຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະຢັດແຮງງານ, ຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງຢຸດການເຮັດວຽກຂອງພາຫະນະ ແລະເຄື່ອງຈັກ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງດໍາເນີນວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ ROI ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ເທົ່າ.

ລົດຕັກ 988H CAT ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ວິທີແກ້ໄຂ: ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ FUEL OX® INFINITY LUBE™

ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນ Testimoniall ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບຜະລິດຕະພັນເຂັ້ມຂຸ້ນ HE-2500, ພວກເຮົາໄດ້ທານໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ໃສ່ໃນສະລັກກຽວລົດຕັກ 988H CAT. ກ່ອນໜ້ານີ້, ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນປະເພດໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາຕ້ອງທານໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນເຂົ້າໃນສະລັກກຽວເຫຼົ່ານີ້ ທຸກໆ 10-12 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ທານໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນເຂົ້າໃນສະລັກກຽວເຫຼົ່ານັ້ນ, ພາຍໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ຈະເລີ່ມມີສຽງດັງ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງປິດເຄື່ອງຈັກ. ໃນວັນທີ່ພວກເຮົາເລີ່ມການທົບສອບ, ໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ, ອຸນຫະພູນຢູ່ໃນລະດັບ 52oF. ພວກເຮົາໃສ່ປືນກວດຄວາມຮ້ອນ ກວດແກນໝູນ ແລະບໍລິເວນສະລັກກຽວມີອຸນຫະພູມ 88oF. ພວກເຮົາທານໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ໃສ່ໃນສະລັກກຽວ ແລະກໍາຈັດເສດນໍ້າມັນເກົ່າ. ໃນຕອນທ້າຍຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກນັ້ນ, ສະລັກກຽວຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງທານໍ້າມັນກະແລັດເພີ່ມອີກ. 10 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມາ, ອຸນຫະພູມຢູ່ລະດັບ 56oF, ແກນໝູນມີແຕ່ 42oF ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາປະທັບໃຈຫຼໍາຍກັບສິ່ງນີ້, ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັນເຈນວ່າ ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກທານໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ໃສ່. ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນປະສິດທິພາບແບບນີ້ມາກ່ອນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈບໍ່ອັດນໍ້າມັນກະແລັດໃສ່ສະລັກກຽວເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ກວດສອບອີກຄັ້ງໃນພາຍຫຼັງ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກເປັນ 6 ກາ, ໃນກໍລະນີທີ່ສະລັກກຽວຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາທານໍ້າມັນກະແລັດໃສ່ອີກຄັ້ງ. ໃນຂະນະນັ້ນ ສະລັກກຽວຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະບໍ່ມີສຽງດັງເລີຍ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ປະທັບໃຈ ແມ່ນສາມາດປະຢັດນໍ້າມັນກະແລັດຢ່າງຫຼໍວງຫຼໍາຍ.

…ສໍາລັບປະເພດນໍ້າມັນກະແລັດທໍາມະດາ, ວິສະວະກອນບໍາລຸງຮັກສາຂອງພວກເຮົາມັກຈະຕ້ອງສີດນໍ້າມັນກະແລັດໃສ່ສະລັກກຽວແຕ່ 7-10 ຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເລີ່ມໄຫຼໍອອກ.

ສໍາລັບນໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500, ເຖິງວ່າເຄື່ອງຈັກໄດ້ເຮັດວຽກ 6 ກາແລ້ວ ແທນທີ່ຈະເປັນເວລາ 1 ກາ ຕາມປົກກະຕິ, ທ່ານພຽງແຕ່ສີດນໍ້າມັນກະແລັດ 2 ເທື່ອ ແມ່ນສາມາດໃສ່ສະລັກກຽວໄດ້ເຕັມທີ່. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ, ການໃຊ້ນໍ້າມັນກະແລັດ HE-2500 ເຮັດໃຫ້ລົດຕັກ 988H CAT ຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດົນຂຶ້ນເປັນ 6 ເທົ່າ ແລະໃຊ້ປະລິມານນໍ້າມັນກະແລັດຫຼຸດລົງເຖິງ 80%. ພວກເຮົາໄດ້ປະຢັດຕົ້ນທຶນແຮງງານຫຼໍາຍຂຶ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຢຸດງານໜ້ອຍລົງ/ຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ ແລະປະຢັດນໍ້າມັນກະແລັດ. HE-2500 ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີເລີດ ແລະພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທ່ານ Howie ທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບເທັກໂນໂລຊີທີ່ດີເລີດນີ້.

ທ່ານ Chris Goble ຜູ້ປະສານງານການບໍາລຸງຮັກສາ ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລາຍໃຫຍ່ ຢູ່ Eastern Ky.”

ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບເຄື່ອງຈັກໜັກ, ລົດຂົນສົ່ງ, ລະບົບໄຮໂດຣລິກ, ເຄັນ, ສາຍພານລໍາລຽງ, ສາຍພາຍລໍາລຽງຂະ ໜາດໃຫຍ່, ນໍ້າ ແລະຂີ້ດິນ.

ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ Fuel Ox® Infinity Lube™

ປະສິດທິພາບສານຫຼໍ່ລື່ນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນບໍ່ມີສານຫຼໍ່ລື່ນປະເພດໃດ ທີ່ສາມາດມາປຽບທຽບໄດ້. ນໍ້າໜັກຫຼໍາຍ, ການສໍາພັດລະຫວ່າງໂລຫະກັບໂລຫະ, ແຮງຮຸກຖູ ແລະສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງເກີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງທຸກສານຫຼໍ່ລື່ນໃດໆ. ພວກເຮົາເລີ່ມໃຊ້ Fuel Ox® Infinity Lube™ໃນປີ 2005 ເນື່ອງຈາກລາງລົດເປັນຮູບໂຕ T ຂອງພວກເຮົາຖືກລອກ ແລະທໍາລາຍໃນຂະນະລາກເຮືອບັນທຸກຈາກແມ່ນໍ້າ Ohio. Fuel Ox® Infinity Lube™ ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ແລະມີຄວາມທົນທານກວ່າຜະລິດຕະພັນຫຼໍ່ລື່ນອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້. ຄວາມດັນ ແລະແຮງຮຸກຖູຂອງແຜ່ນເຫຼັກມ້ວນຂະໜາດ 1400 ໂຕນ ເທິງລາງເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ມີພຽງແຕ່ Infinity Lube™ ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຍ້ອນຜົນດີເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການກັບລະບົບເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບຍົກ, ລະບົບໝູນ….ຂອງລົດເຄນ ຢູ່ໃນເຂດເປົ່າລົມ ແລະທາສີຂອງພວກເຮົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຫັນໄປໃຊ້ອຸປະກອນໄຮໂດຣລິກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນ ແລະຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ Infinity Lube™ ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີເລີດ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໃສ່ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ Infinity Lube™ ໃສ່ເຂົ້າໃນລູກປືນ 10″ Timken ໃນລົດຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍເຮືອບັນທຸກ ແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບລູກປືນ. ເຄນ Link-belt ເລີ່ມເສຍກໍາລັງ ແລະປ່ອຍຄວັນ, ພວກເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າ ນໍ້າຢາທໍາຄວາມເຢັນປ່ອຍອອກມາ. ພວກເຮົາປ່ອຍນໍ້າຢາທໍາຄວາມເຢັນອອກມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເພີ່ມສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ Infinity Lube™ ໃສ່ ແລະສະຕາດເຄື່ອງຈັກອີກຄັ້ງ, ເຫັນວ່າເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກດີ ແລະມີຄວັນປ່ອຍອອກມາໜ້ອຍໜຶ່ງ. ພວກເຮົາສໍາເລັດວຽກງານນີ້, ໃຊ້ໄລຍະເວລາພຽງ 30 ວັນ ໃນການປິດເຄື່ອງ ເພື່ອລະບາຍນໍ້າທໍາຄວາມເຢັນເຄື່ອງຈັກອອກຈາກຖັງນໍ້າມັນ ແລະປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງເທື່ອໜຶ່ງໃນຊ່ວງເວລານີ້. ຫຼັງຈາກເຫດການນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນນີ້. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນງານທີ່ດີເລີດ ເມື່ອນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້. ປະສິດທິພາບເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼໍາຍ ແຕ່ຄວາມສະຖຽນລະພາບທີ່ໄດ້ເຫັນໃນປີ 2005 ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມເວລາໃນການເຮັດວຽກ, ອາຍຸການໃຊ້ງານ, ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ສ່ວນປະກອບ, ອາໄຫຼ່ເຄື່ອງຈັກໄດ້ທົນທານຂຶ້ນຫຼໍາຍເທົ່າ, ມີປະສິດທິພາບຢ່າງດີເລີດ.

Raymond L Lore Jr. ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

McGinnis Inc. South Point, Ohio –  ວັນທີ 24/07/2019.

ວິິທີແກ້ໄຂສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມ ແລະເຄື່ອງຈັກໜັກ: ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ Fuel Ox® Infinity Lube™

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ, ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນສະເປຫຼໍ່ລື່ນດູດຊຶມ Fuel Ox® Infinity Lube™ໃນເກືອບ 10ປີ ໃນຂະແໜງການໄຟຟ້າແຮງລົມ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ມາທຽບໄດ້ ແລະຄວາມທົນທານຫ່າງຈາກກັນຫຼໍາຍປີແສງ ທຽບກັບນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນປະເພດອື່ນໆ. ກ່ອນທີ່ແນະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ  Infinity Lube™, ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ Shaffer, Exxon Mobil, Kluber Isolflex NBU 75, Red & Tacky ແລະນໍ້າມັນກະແລັດຫຼໍ່ລື່ນອື່ນໆ ເພື່ອຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນລະບົບຫຼໍ່ລື່ນເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາໃນຂະບວນການບໍາລຸງຮັກສາ. ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ Hawai ແລະ Alaska ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕັດສິນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ. ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ ແລະນໍາມັນກະແລັດທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ມີຄວາມທົນທານ ແຕ່ຍັງຂັດຂວາງຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. ລະບົບ Infinity Lube™ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຮງລົມ.

Jeff Fellhauer, Power Grid Partners

ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບບໍ່ນໍ້າມັນ, ເຄື່ອງປໍ້າ, ເຄື່ອງຈັກໜັກປະສົມ: ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ FUEL OX® INFINITY LUBE™

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ Jeff Bearden ເຮັດວຽກຢູ່ CUDD Pressure Control ທີ່ Broussard Louisiana. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານຫຼໍ່ລື່ນ ແລະຊອກຫາສານຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບໍ່ຂຸດເຈາະຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວປະເທດ. ບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫຼໍາຍກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະນໍ້າໃຊ້ສານປ້ອງກັນແຮງຮຸກຖູທາດແຫຼໍວ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທົນຄວາມຮ້ອນ Fuel Ox® Infinity Lube™ໃນຄັ້ງທໍາອິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້. ພວກເຮົາມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນເຄື່ອງປໍ້າທາດແຫຼໍວຄູ່ທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຄີຍລອງໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນ ແລະນໍ້າມັນກະແລັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາຫຼໍາຍປະເພດແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນປະເພດໃດທີ່ດີຄືປະເພດນີ້, ມັນສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລະບົບຫຼໍ່ລື່ນເປັນຢ່າງດີ. ການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະວຽກງານຫຼໍ່ລື່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຂ້ອນຂ້າງຫຼໍາຍ ຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ໃນທຸກໂປຣແກຣມ PM ນີ້.

ທ່ານ Jeff Bearden, ພະແນກເຄື່ອງປໍ້າ ແລະບໍ່ນໍ້າມັນຂອງ CUDD

ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ