Skip to content

ສະໝຸດສີຂາວ

ສານປະສົມ Fuel Ox® ປະກອບມີສານປັບສະພາບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ. ໄດ້ບັນຈຸສານທີ່ມີການເຜົາໄໝ້ສູງ, ສານຫຼໍ່ລື່ນ, ສານສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຊີວະພາບ ແລະ ສານກຳຈັດສານໂລຫະ. Fuel Ox® ຖືກນຳໃຊ້ກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼາຍປະເພດ, ແຕ່ບໍຈຳກັດສະເພາະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟກາຊວນ ແລະ ນໍ້າມັນແອັດຊັງ. Fuel Ox® ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຜົາໄໝ້ຂອງທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄຮໂດຼລິກ, ໂດຍເຮັດໃຫ້ປະລິມານ BTU ທີ່ປ່ອຍອອກມາເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເສຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. Fuel Ox® ຍັງສາມາດປົກປ້ອງອຸປະກອນການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈາກການສະສົມຂອງສານຕະກອນ, ປັບປຸງຄວາມໄວໃນການເຜົາໄໝ້, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວລະບາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອປ້ອງກັນປະຕິກິລິຍາຜິດປົກກະຕິ, ລະລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສານກຳຈັດທີ່ແຂງແກ່ນ. ສານປະສົມຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນັບມື້ນັບກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຄົນ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳເນື່ອງຈາກລາຄານໍ້າມັນນັບມື້ນັບແພງ

ເມື່ອລາຄານໍ້າມັນແປຮູບແພງຂຶ້ນ, ການນຳໃຊ້ BTU ທັງໝົດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກໍ່ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ນອກຈາກນີ້, ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຍ້ອນການສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປະສົມປະສານເພື່ອຫຼຸດດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເສຍ, ການປະສົມເຊື້ອໄຟທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເສຍເປັນວຽກງານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Fuel Ox® ໃຫ້ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີການປ່ອຍອາຍເສຍໜ້ອຍດ້ວຍການເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດ. ນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນສະສົມ, ແລະ ການປ່ອຍທາດຝຸ່ນນລະອອງ ແລະ ອາຊິດ. ການຫຫຼູຸດດຜ່ອນປະລິມານສານຕະກອນເຮັດໃຫ້ປັບປຸງການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນໃນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ BTU. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຳນວນສານຕະກອນໜ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດເວລາບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ, ຈຳນວນສານທີ່ກໍ່ຕົວຢູ່ຕົວວາວ, ຝາວາວ ແລະ ທໍ່ກໍຖືກຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

ເພື່ອໃຫ້ຂັ້ເນຕອນການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟສົມບູນທີ່ສຸດ, ຄວນລວມເອົາສານຮັກສາຄວາດຸນດຽງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຂົ້າໃນສ່ວນປະກອບຂອງສານປະສົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະບໍສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີບັນຫາໃນເມື່ອຮັກສາໄວ້ດົນ. ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຖືກເກັບໄວ້ດົນເທົ່າໃດກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍສານເຄມີຫຼາຍຂຶ້ນ. ປັດໄຈນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດທາດຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍມັນຈະກໍ່ຕົວເຂົ້າກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກັ່ນຕອງ ແລະ ຫົວສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຖືກອຸດຕັນ. ໃນທີ່ສຸດ, ສິ່ງເສດເຫຼື່ອຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ບໍສາມາດດຳເນີນການສູບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ .

ສານປະສົມຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນເມື່ອກ່ອນມັກຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄຸນະພາບອາກາດດ້ວຍໜຶ່ງໃນ 4 ວິທີການພື້ນຖານຄື: ກຳຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນກ່ອນເຜົາໄໝ້ , ກຳຈັດມົນລະພິດຫລັງການເຜົາໄໝ້ , ການນຳໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີບໍລິມາດຊູນຟູຣິກ ແລະ vanadium ຕໍ່າ, ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະສົມ. Fuel Ox® ມີຄວາມສົນໃຈໃນວິທີການທີຫ້າ, ປັບປຸງຂັ້ນນຕອນການເຜົາໄໝ້ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສອງເທົ່າ: ໄດ້ຮັບພະລັງງານຫຼາຍຈາກປະລິມານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຄົງທີ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

This phenomenon is especially prevalent with fuel oil utilized for heating systems. Unfortunately, fuel oil line systems are often stand-by systems, thereby allowing the fuel oil to sit unused for lengthy amounts of time, allowing repolymerization to occur. Many fuel companies will periodically pump and filter the standby fuel supplies to remove sludge.

As the rate of repolymerization is a direct function of age and energy input into the fuel, this does more harm than good, unless the polymerized agglomerates are depolymerized and dispersed. The Fuel Ox®’s stabilizer will help prevent the repolymerization of the fuel that typically occurs during storage.

Another issue resulting in repolymerization of fuel is the presence of various microbial strains naturally present within the fuel oil. These bacteria feed on nitrogen, sulfur and iron oxides present in the fuel. The bacteria themselves provide a surface for repolymerization. Therefore, growth of the bacteria result in increased agglomeration. Consequently, it is helpful to provide a biostatic agent within the composition to reduce microbial growth. Additionally, it acts as a corrosion inhibitor to prevent iron (which can be present both naturally in the fuel or as part of the invention as the organometallic compound) from oxidizing. This has a side benefit of inhibiting bacteria (naturally present in the fuel) from feeding on nitrogen, sulfur, and iron oxides in the fuel. The Fuel Ox’s biocide eliminates bacterial growth.

One consequence with the combustion of fuel is the resulting harmful emissions. Automobile engines typically utilize catalytic converters, a large cumbersome device that catalyzes reactions to reduce emissions in the automobile’s exhaust gases. A catalytic converter contains small beads that are coated with metals, such as palladium and platinum. 

When exhaust gases pass through the catalytic converter, these metals act as catalysts, encouraging chemical reactions that change pollutants, such as carbon monoxide and hydrocarbons, into less harmful carbon dioxide and water. Since the 1970s, state and national governments in the United States have passed increasingly stringent emission-control measures. To meet these emission standards, since the early 1980s, all new cars sold in the United States have been equipped with catalytic converters. Additionally, many states require time-consuming routine, sometimes yearly, inspections of these devices. The Fuel Ox® incorporates compounds that overcome the need to use such a device. This would eliminate the need for the inspections and space taken up by the bulky catalytic converters. The Fuel Ox® compound effectively acts as a catalytic converter, utilizing the metal of the compound as a catalyst to react with carbon monoxide and hydrocarbons. The reaction leaves harmless carbon dioxide and water as products. This reduces emissions of the by-products of combustion, unburned hydrocarbons and carbon monoxide.
The lubricant compound utilized in the Fuel Ox® will help provide the required lubricating properties for operation of diesel generators, pumps, and the like.
Fuels today do not contain dispersants to aid in dispersing particulate matter, thereby preventing and additionally, breaking up agglomerates in fuel. The Fuel Ox® does contain a dispersant to aid in the prevention and elimination of existing agglomerates.
Finally, a metal deactivator compound is in the Fuel Ox® The deactivator coats the inside of a fuel tank and other related parts to prevent corrosion of the steel or other metals.